Programmaplan

Mobiliteit

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland.

Programma Mobiliteit en Ruimte
Op 13 juli 2022 is het nieuwe programma 'Mobiliteit en Ruimte' vastgesteld met als beoogd effect een slim, schoon en solide mobiliteitssysteem gericht op het realiseren van een duurzame mobiliteitsketen om van deur tot deur en weer terug te reizen.
Met het nieuwe programma 'Mobiliteit en Ruimte' zijn de provinciale doelen uit de Mobiliteitsvisie 2030 nader uitgewerkt in nieuwe maatschappelijke opgaven. Deze zijn vervolgens verbonden met de doelstellingen en activiteiten van partners en vertaald in tal van provinciale activiteiten. Om door de bomen het bos te kunnen zien is onderstaande kernboodschap opgesteld:

  Als innovatieve provincie investeren we slim in schoon vervoer en een solide vervoersnetwerk,
  dat veilig en duurzaam is.

Op hoofdlijnen zijn langs een drietal pijlers – slim, schoon en solide - navolgende beleidslijnen te benoemen:

 • Van aanbod naar vraaggestuurde mobiliteit
 • Intensivering risicogestuurd werken in verkeersveiligheid
 • Proactief gestuurd verkeersmanagement
 • Duurzame grond, weg en waterbouw
 • Werken en leren op afstand
 • Stimuleren laadinfrastructuur en hernieuwbare brandstoffen
 • Regionale hubs om te verbinden
 • Reductie van CO2-uitstoot
 • Verleiding van bezit naar gebruik
 • Stimuleren van het fietsgebruik
 • Ontsluiting ruimtelijk-economische ontwikkelingen
 • Goede bereikbaarheid met alle vervoerswijzen
 • Mobiliteit bereikbaar voor iedereen
 • Veilige systemen, veilige infrastructuur

Op 16 december 2020 is het ‘Fundament Smart Mobility Flevoland’ vastgesteld. Door de beleidsmatige verankering in het nieuwe programma 'Mobiliteit en Ruimte' wordt voornoemd beleidskader voor Smart Mobility bepalend in de integratie van de hele Flevolandse mobiliteitsketen en ontstaan kansen om de innovatieve mobiliteit te verbinden met de meer traditionele mobiliteit. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van een achttal regionale personenhubs, waarbij zoveel mogelijk modaliteiten kunnen worden verbonden met vormen van vervoer op maat (MaaS) om de reiziger te verleiden tot duurzaam reisgedrag.

Door het Rijk, de MRA, de VRA, de Flevolandse gemeenten, Rijkswaterstaat Midden-Nederland, het Waterschap Zuiderzeeland, de aangrenzende provincies en andere verbonden actoren nadrukkelijk te betrekken bij het opstellen van het nieuwe programma 'Mobiliteit en Ruimte' is draagvlak gecreëerd, ontstaan mogelijkheden voor vergroting van het maatschappelijk rendement door bundeling van inzet en kan een start gemaakt worden met de mobiliteitstransitie in Flevoland.

Het bijbehorende bestedingsplan geeft aan hoe voorzien wordt in de dekking van de lasten van alle benoemde activiteiten uit het nieuwe programma 'Mobiliteit en Ruimte'. Om het aangaan van meerjarige verplichtingen en proactieve sturing op de realisatie van een geheel project mogelijk te maken, is een totaalkrediet voor alle investeringen uit het nieuwe programma 'Mobiliteit en Ruimte' beschikbaar gesteld en daarbinnen is het college gemandateerd om voortaan een integraal uitvoeringskrediet per investering te voteren. Jaarlijks zal een kredietoverzicht over de voortgang van de investeringen uit het nieuwe programma 'Mobiliteit en Ruimte' als bijlage bij de programmabegroting worden gepresenteerd.

Het nieuwe programma 'Mobiliteit en Ruimte' is integraal opgenomen in het 'Omgevingsprogramma Flevoland'. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is hiermee het programma 'Mobiliteit en Ruimte' juridisch geborgd.

Grote infrastructuurprojecten

Waar het gaat om onze provinciale infrastructuur voeren we (de voorbereiding van) een aantal (grote) infrastructuurprojecten uit, waarbij we mede invulling geven aan de ambities uit het collegeakkoord. In 2023 ronden we een aantal grote infrastructuurprojecten af, te weten de 'Hogering', 'Ganzenweg - Knardijk' en het project 'N307 Roggebot-Kampen'.
Nadat de bestuursovereenkomst ‘Nieuwe ontsluitingsweg Urk’ is ondertekend zijn we in 2022 gestart met de planvoorbereiding van de nieuwe ontsluitingsweg Urk. Ook voor de realisatie van de Laan van Nieuwland worden de voorbereidingen getroffen. Samen met de gemeenten voeren we een Flevolandbreed multimodaal onderzoek uit naar de mobiliteitseffecten van de woningbouwambities op de hoofdverkeersstructuur van Flevoland. We voeren het fietspadenplan uit voor het verbeteren van het Regionaal Kernnet Fiets Flevoland, waaronder de aanpak van de fietsknelpunten en de hoogwaardige MRA snelfietsroute Almere-Lelystad, we voeren investeringsprojecten uit van het MBVI en we stellen het MBVI 2024-2028 op. We voeren een nadere verkenning uit naar de mogelijkheden om frontale aanrijdingen op de Markerwaarddijk te voorkomen en om delen van het fietspad af te schermen van de rijbaan. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de reistijd op de belangrijkste corridors in Flevoland te versnellen. We houden de bestaande (vaar)wegen en fietspaden kwalitatief op peil en voeren daarom adequaat onderhoud uit.
Daarnaast werken wij in het Rijk Regio programma 'Samen Bouwen aan Bereikbaarheid' (SBAB) met Rijk en regio samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Flevoland, onder andere binnen het project 'Amsterdam Bay Area' (IJmeerverbinding), verkenning verbreding A27 Eemnes-Zeewolde, de verbreding en veiliger maken van de N50 en de realisatie van de verbreding A6 (Almere – Lelystad). 
Ook zijn we bezig de ontsluiting van de oostkant te versterken. Na het afronden van Roggebot/N307 willen we ook aandacht, samen met de provincie Overijssel, voor de veiligheid en de verbreding van de N50.

Innovatie openbaar vervoer

In 2023 zal de implementatie van de nieuwe 'OV-concessie IJssel-Vecht 2023-2035' centraal staan waarin een aantal kwaliteitsverbeteringen voor de reiziger worden gerealiseerd. Met de gemeenten en reizigersadviesorganisaties wordt de detailuitwerking van het vervoeraanbod voor Flevoland afgestemd.
Deze concessie is praktisch 100% emissievrij. Het openbaar vervoer in Flevoland (m.u.v. Almere) zal gaan rijden onder de merknaam 'RRReis'. Bij dit merk hoort een digitaal platform waar reizigers alle benodigde informatie over het OV kunnen vinden en hun OV-reis kunnen plannen, boeken en betalen inclusief een aantal vormen van deelmobiliteit. Door in OV Oost (Gelderland, Overijssel en Flevoland) te werken met één branding zullen reizigers steeds minder last ondervinden van concessieovergangen in tijd en ruimte en het OV overzichtelijker en meer vanzelfsprekend ervaren.
Wat hieraan ook bijdraagt is dat in 2023 het mogelijk is om in heel Nederland in en uit te checken in het OV met de bankpas. De reizigers hoeven dan geen OV-chipkaart meer te kopen.

Provincie Flevoland zet zich op verschillende niveaus ook in voor betere bus-, metro- en spoorverbindingen en stationsknooppunten, bijvoorbeeld met de spoorsector en de gemeenten via de 'Regionale Ontwikkelagenda Flevolijn'. In samenwerking met regionale partners voor de komst van de IJmeerlijn, een betere/snellere verbinding Almere-Utrecht per bus en trein en tot slot met de noordelijke provincies voor de versnelling van het OV tussen de Randstad en Noord- en Oost-Nederland.
In 2023 start tot slot ook de voorbereiding van de aanbesteding van het nieuwe contract voor regiotaxi. In deze aanbesteding willen we vernieuwingen introduceren zodat deze deeltaxi een goede schakel is in de (OV)reis of hiervoor een alternatief biedt.

Duurzame Mobiliteit

In het Klimaatakkoord zijn ambitieuze doelen gesteld voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de regionale uitwerking van de afspraken over mobiliteit plaatsvindt via 'Regionale Mobiliteitsprogramma’s' (RMP’s). Via het RMP voor de provincies Noord Holland en Flevoland is hier invulling aan gegeven. Het RMP is op 18 mei 2021 door GS vastgesteld. Het RMP heeft als doelstelling om de CO2-uitstoot in beide provincies samen te verlagen naar 4,2 megaton in 2030 (was 5,4 megaton in 2017). 

Het RMP is, voor zover het provincie Flevoland betreft, verwerkt in het nieuwe programma 'Mobiliteit en Ruimte'. Hiermee blijft het programma 'Mobiliteit en Ruimte' het integrale kader. Ook het nog op te stellen Provinciaal Klimaatplan zorgt dat de link met het programma 'Mobiliteit en Ruimte' blijft gewaarborgd.

Naast de rol die de provincie vervult als opdrachtgever voor aanleg en beheer van infrastructuur, als opdrachtgever voor openbaar vervoer, als inkoper van diensten en middelen en als werkgever, vervult de provincie een belangrijke procesrol. Door via het RMP partijen te inspireren en te verbinden kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de verduurzaming van mobiliteit.

We beginnen niet bij nul. We nemen al deel aan het programma 'MRA-Elektrisch' voor de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s en hebben een visie duurzaam goederenvervoer. In de nieuwe OV-concessie IJssel-Vecht wordt emissievrij materieel ingezet en we werken aan smart mobility. Voor de eigen mobiliteit zijn we aangesloten bij de 'Coalitie Anders Reizen' en door de coronacrisis heeft het thuiswerken een impuls gekregen. 

We brengen de CO2-voetafdruk van de provinciale infrastructuur verder terug door structureel duurzaamheidseisen in onze bestekken op te nemen. Daarnaast gaan we verder met het verduurzamen van het provinciale wagenpark en onze schepen.
We laten onderzoek uitvoeren naar het effect van het veranderende klimaat (onder andere hitte, droogte en wateroverlast) op onze wegen en vaarwegen en naar het effect van wortelschade aan onze wegen.

De ontwikkeling van het aantal laadpalen in provincie Flevoland is als volgt:

Flevoland - laadpalen in bedrijf gesteld en in proces

Gemeente

Geplaatst
in 2021

Geplaatst
in 2022

Kunnen ingepland   worden

In proces

Almere

                         161

                         105

                             85

                             60

Dronten

                           10

                            6

                               9

                               3

Lelystad

                          29

                           15

                             18

                              15

Noordoostpolder

                           11

                            7

                             10

                               9

Urk

                            4

                            5

                               5

                               0

Zeewolde

   0 

                                6

                               3

Totaal

                            215

                           138

                               133

                               90

Cybersecurity
Binnen provincie Flevoland worden 13 bruggen en 11 sluizen op afstand bediend. De informatiebeveiliging van deze objecten moet aan de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO, ministeriële regeling/AMvB) voldoen. Daarom is een beheersingskader cybersecurity opgesteld. Provincie Flevoland is één van de eerste provincies die hier ook concreet stappen voor heeft gezet. In 2023 worden de noodzakelijke maatregelen uit het beheersingskader verder geïmplementeerd en uitgevoerd.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Flevoland is goed bereikbaar, zowel voor regionaal, inkomend als uitgaand verkeer en via openbaar vervoer. Vlotte en veilige bereikbaarheid draagt bij aan de economie en aan de deelname van Flevolanders aan het maatschappelijke leven. 

Effect van ons beleid

De bereikbaarheid van Flevoland (ook via het openbaar vervoer) is op een duurzame manier verbeterd, waardoor betere randvoorwaarden zijn ontstaan voor wonen, werken en recreëren. 

Programmaonderdeel en doelen

x € 1.000
Lasten € 72.828
Baten € -8.847
Saldo € 63.981
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08