Programmaplan

Landbouw, visserij en natuur

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van het landelijke gebied en de toename van de natuur-en recreatieve waarden waarbij de internationale natuurwaarden zijn beschermd.

Landbouw: meerdere smaken
Een van de opgaven uit de 'Omgevingsvisie FlevolandStraks' is 'Landbouw: meerdere smaken'. Daarin beoogt de provincie bij te dragen aan een meer diverse, wendbare, weerbare en duurzame agrofoodsector, die in de wereld bekendstaat als praktijklaboratorium voor vernieuwing. We werken samen aan een landbouwstrategie, dragen bij aan proeftuinen, versterken de condities voor de landbouwtransitie en ondersteunen het netwerk.

Bodem en Landbouw
Bodemdaling, klimaatverandering en intensief grondgebruik leiden samen tot achteruitgang in de kwaliteit van het bodem- en watersysteem en de biodiversiteit in het landelijk gebied. De provincie zet zich met haar gebiedspartners in voor blijvend en duurzaam grondgebruik, door de uitvoering van pilots, gebiedsontwikkeling en verduurzaming van de landbouwsector.

Visserij
De visserijsector is innovatief en heeft laten zien te kunnen innoveren om moeilijke tijden te overwinnen. Doorontwikkeling en verduurzaming van de visserij is vanuit economisch en ecologisch perspectief de komende jaren belangrijk om een blijvend rendabele en duurzame visserijsector te realiseren. Vooral de verwerkende industrie en de handel zijn groeiende en goed ontwikkeld. Met de verduurzaming van de IJsselmeervisserij wordt de vangstcapaciteit in het IJsselmeer afgestemd op de hoeveelheid verantwoord te onttrekken vis. De herstructurering wordt gerealiseerd met een warme sanering (uitkoop van visrechten) en sociaal flankerende maatregelen om de sector te ondersteunen naar een duurzaam ontwikkel- en arbeidsmarktperspectief. Dit wordt onder andere gefinancierd met een bijdrage uit de regiodealmiddelen (zie hoofdstuk 'Economie'). Dit doet recht aan de ruimtelijke ingrepen in het kader van het 'Deltaplan' en de 'IJsselmeeragenda 2050' om de natuurkwaliteit van het IJsselmeer te versterken. 

Natuur
Het fundament van het natuurbeleid wordt gevormd door het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Natura 2000-gebieden. Binnen dit netwerk staan de natuurwaarden voorop en zet de provincie zich samen met gebiedspartners in voor bescherming, beheer en kwaliteitsverbetering die samengaat met een toename van de bekendheid en de toegankelijkheid. Dit leidt tot robuuste, aantrekkelijke en beleefbare natuur. Ook buiten het Natuurnetwerk zijn natuurwaarden aanwezig, via het Actieplan Biodiversiteit en Bossenstrategie wordt ingezet op herstel van de biodiversiteit. Voor behoud en versterking worden faunabeheer, agrarisch natuurbeheer en exotenbeheer en -bestrijding toegepast. Binnen het natuurbeleid vraagt de aanpak van de stikstofproblematiek bijzondere aandacht. Het terugdringen van de uitstoot van stikstof en de depositie ervan in Natura 2000-gebieden is daarvoor noodzakelijk. We zoeken een nieuwe balans tussen ecologie, gebruik en economie. De transitie richting een natuurinclusieve samenleving is ingezet. Binnen het programma ‘Flevoland Natuurinclusief’ wordt dit verder vorm gegeven. Waarbij wij ook inzetten op het vergroten van de betrokkenheid van burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partijen bij natuur en biodiversiteit.

Nationaal Park Nieuw Land
Onder onze regie werken we samen met de partners aan Nationaal Park Nieuw Land (NPNL) op basis van de ontwikkelingsvisie met als doel de ontwikkeling van een uniek gebied dat zich kenmerkt als vogelparadijs van internationale betekenis en dat als zodanig kan worden beleefd. We laten het Nationaal Park uitgroeien tot een begrip in binnen- en buitenland. Ook het project 'Oostvaardersoevers' maakt deel uit van het Nationaal Park.

Markermeer-IJmeer
Binnen het programma 'Markermeer-IJmeer' werken we aan de verbetering van de natuur- en waterkwaliteit in samenhang met ruimtelijk-economische ontwikkeling zoals de verdere ontwikkeling van Almere en Lelystad, recreatie en de IJmeerverbinding. In het kader van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) verkennen we hoe deze samenhang vorm kan krijgen.

Floriade
De provincie Flevoland heeft sinds 2012 consistent ingezet op de kansen die de Floriade biedt om de Flevolandse kenniseconomie structureel te versterken. We hebben in ons provinciale paviljoen Food Forum een expositie ingericht waarin we hebben laten zien waar Flevoland trots op is. Dit is door de bezoekers gewaardeerd. Maar we hebben daarnaast vooral ingezet op een eigen (B2B) programmering rond het thema van de toekomst van de stedelijke voedselvoorziening, het thema waar ook de Flevo Campus zich op ontwikkelt. Daarnaast zijn we met andere landen en ondernemers in gesprek gekomen over thema’s waarop samenwerking kansrijk is. In de voortgangsrapportage 'Floriade/Flevo Campus' hebben we eerste resultaten gemeld. De komende tijd werken we dit verder uit in een kennis- en innovatieagenda waarin staat hoe we hier de komende jaren samen met onze partners verder invulling aan geven. De Flevolandse rol in de stedelijke voedselvoorziening is ook een onderwerp in de Strategische Agenda Flevoland. Daarnaast keren de thema’s van Growing Green Cities terug in de bouwopgave van Flevoland.

Nieuwe Natuur
De projecten van het programma 'Nieuwe Natuur' worden gerealiseerd en dragen bij aan de versterking van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in heel Flevoland. De lessen die we getrokken hebben, integreren we in het reguliere natuurbeleid.

Landelijk Gebied
We geven een nieuwe invulling aan de agenda 'Vitaal Platteland' en het daarbij behorende fonds 'Leefbaarheid landelijk gebied'. Dit gebeurt via de programmalijn 'Leefbaar Platteland' van het programma 'Krachtige Samenleving', zodat die beter aansluit op de doelen van 'Krachtige Samenleving', 'Leader/POP' en de provinciale kerntaken, zoals (sociale) innovatie op het gebied van bereikbaarheid en educatie.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Een vitaal en aantrekkelijk Flevoland, met een diverse, innovatieve en biodiverse landbouw; een brede en duurzame visserijsector en een sterk ontwikkelde en toegankelijke natuur.

Effect van ons beleid

De sociaal-economische ontwikkeling van het landelijk gebied is verbeterd, de natuurwaarden en recreatieve waarden zijn toegenomen. De internationale natuurwaarden zijn voldoende beschermd.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 33.000
Baten € -6.763
Saldo € 26.237
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08