Programmaplan

Economie

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan economische structuurversterking, onder andere het stimuleren van innovatie, groei, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, internationalisering en de profilering van de vrijetijdseconomie.

Gebiedsopgaven
De ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) en Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse zijn voorbeelden van gebiedsontwikkeling waaraan we werken. Met lef en in samenwerking met onze partners maken we onze ruimtelijk-economische ambities waar. Dit doen we met aandacht voor: 'Fysieke ontwikkeling', 'Innovatie' en 'Talent'.

Amsterdam Lelystad Airport/Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA), het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark en de overslaghaven Flevokust Haven zijn van bovenregionaal belang en versterken de economische structuur van de regio. Door deze ontwikkelingen ontvouwt zich een krachtig logistiek knooppunt in de regio. Ook is dit van belang voor de economie van Nederland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA), omdat deze regio een belangrijke schakel vormt tussen West- en Oost-Nederland en het achterland (onder andere Duitsland).

Met het Rijk en regiopartijen hebben we in de ‘Regio Deal Noordelijk Flevoland’ langs de lijnen 'Fysieke ontwikkeling', 'Innovatie' en 'Talent' afspraken gemaakt over de versterking van het Maritieme Cluster op Urk én de ontwikkeling van een MITC in Marknesse.
Om bedrijven in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland vast te houden en uitbreidingsmogelijkheden te bieden gaan we de nieuwe MSNF realiseren.
Rond het nieuwe MITC ontvouwt zich een krachtig, breed cluster van bedrijven betrokken bij smart mobility. De op te richten MITC-campus brengt bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen samen die zich met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden.

Flevoland: ecosysteem voor ondernemerschap
In 2023 zal het nieuwe economisch beleid vastgesteld worden met programmering en uitvoering van de vier deelopgaven: 'Menselijk en sociaal kapitaal', 'Verdienvermogen MKB', 'Toekomstbestendig bedrijfsleven' en 'Ruimtelijk economische ontwikkeling'. Vanuit deze deelopgaven versterken we de aansluiting tussen onderwijs-arbeidsmarkt-sociaal domein-economie, versterken we ondernemerschap en toekomstbestendige ontwikkeling van het MKB, zetten we in op verbetering van het vestigingsklimaat en sturen we op ruimtelijk economische ontwikkelingen.

Circulaire economie
Duurzaamheid is in ons economisch beleid een belangrijk overkoepelend thema. Het thema 'Circulaire economie' is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5 'Energie, duurzaamheid en milieu'.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Het ondernemersklimaat en de verdiencapaciteit van provincie Flevoland zijn versterkt en de kansen van circulariteit en duurzaamheid worden benut. Het ondernemers- en vestigingsklimaat en daarmee samenhangend arbeids- en opleidingsaanbod zijn versterkt.

Effect van ons beleid

Ondernemers hebben betere toegang tot financiering, binnen de arbeidsmarktregio Flevoland werken onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven gezamenlijk aan (grote) arbeidsmarktvraagstukken en duurzame inzetbaarheid van (toekomstige) werknemers en werkzoekenden, stimuleringsregelingen voor innovatie, waaronder op het gebied van circulariteit, en internationaal ondernemen. Samen met een duurzame en toekomstbestendige ruimtelijk-economische ontwikkeling zorgt dit voor een regio met een sterke economische structuur, waarin het blijvend goed werken, wonen, leren en recreëren is.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 13.236
Baten € -1.707
Saldo € 11.529
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08