Programmaplan

Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve sectoren en aan de toekomstbestendige gezondheidszorg.

Verhaal van Flevoland
In de 'Omgevingsvisie FlevolandStraks' hebben PS 'het Verhaal van Flevoland' opgenomen als een van onze kernopgaven. Door het 'Verhaal van Flevoland' uit te dragen, wordt het een bron van inspiratie bij ontwerpopgaven en zetten we onder andere in op behoud en herkenbaarheid in ruimtelijke ontwikkelingen.
'Het Verhaal van Flevoland' verdient het om met verve te worden verteld, zodat de Flevolandse inwoners het zich verder eigen maken en trots uitdragen. Het gedachtegoed van het 'Verhaal van Flevoland' wordt zichtbaar gemaakt in kunst, cultuur, erfgoed, natuurbeleving, recreatie en toerisme, zoals in dit programmaonderdeel verder uitgewerkt wordt. Daarnaast speelt landschappelijke kwaliteit ook een belangrijke rol bij 'het Verhaal van Flevoland'.

Recreatie en toerisme
De vrijetijdssector groeit jaarlijks en biedt kansen voor provincie Flevoland om in mee te groeien. Het is nog onzeker welk langetermijn-effect corona op de sector heeft. De provincie faciliteert bij (grootschalige) publiekstrekkers, waaronder evenementen zoals de tulpenroutes en (water)sportevenementen. Het doel daarvan is recreanten en toeristen vaker te laten komen, langer te laten verblijven en meer te laten besteden, waarbij we rekening houden met de ruimtelijke kwaliteiten van Flevoland. Met het 'Beleidsplan Toerisme en Recreatie Flevoland' zetten we in op betere benutting van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland. We dragen 'het Verhaal van Flevoland' uit, zowel in promotie als in de verdere ontwikkeling van ons vrijetijdsaanbod. We stimuleren de sector door 'het Verhaal van Flevoland' een onderdeel te laten zijn bij het ontwikkelen van nieuwe producten en verschillende routes. Via Visit Flevoland dragen we bij aan een verbeterde bekendheid in binnen- en buitenland van provincie Flevoland als toeristisch-recreatieve bestemming, met name via de verhaallijnen 'Watererfgoed', 'Nieuwe Natuur', 'Vernieuwend Ontwerp' en 'Agro&Food'. Daarnaast werken we in de districten IJsselmeer- en MRA-gebied nauw samen met andere regio’s. Gebiedsbranding krijgt steeds meer gestalte. Het identiteitskompas van Flevoland, met voor de regio unieke en eenduidige benoemde identiteitswaarden, wordt steeds meer ingezet bij projecten in de drie domeinen 'leef', 'groei' en 'bezoek'. Samen met onze partners versterken we zo de profilering van de Flevolandse vrijetijdssector.

Cultuur en erfgoed
Cultuur en erfgoed hebben een grote maatschappelijke betekenis en zorgen voor verbinding in de samenleving. Het is belangrijk dat we als provincie een bijdrage blijven leveren in het samenspel van de overheden die gezamenlijk zorg dragen voor een breed en divers cultureel klimaat. De cultuursector heeft grote klappen gehad door corona; de gevolgen zullen nog lang na-ijlen. Met het Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling ondersteunt de provincie culturele instellingen en makers bij het weer goed kunnen functioneren.
In de 'Cultuurnota 2021-2024' zetten we de lijn van de vorige nota (2017-2020) voort: We blijven werken aan het ontstaan, groeien en verrijken van de Flevolandse identiteit en het versterken van de Flevolandse culturele infrastructuur. Daarmee sluiten we aan bij de opgaven 'het Verhaal van Flevoland' en 'Krachtige Samenleving'. Als cross-over vanuit 'Cultuur' en 'Krachtige Samenleving' dragen we bij aan de bestrijding van laaggeletterdheid.
Met het 'Erfgoedprogramma' bouwen we vanaf 2020 verder aan het erfgoed van Flevoland, het beschermen en verrijken en bovenal uitdragen van het erfgoed en inzetten ervan als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen.

Krachtige Flevolandse samenleving
Eind 2020 is de contourenschets ‘Krachtige Samenleving’ vastgesteld, waarin vier programmalijnen zijn uitgewerkt. De afgelopen drie jaar zijn de meeste belangrijke besluiten genomen en acties in gang gezet:

  • 'Veerkrachtige en Gezonde inwoners' via het programma en (digitale) platform ‘WEL in Flevoland’;
  • 'Leefbaar Platteland' via vormgeving en uitvoering van de subsidieregeling (zie programma 2);
  • 'Toekomstbestendige Gezondheidszorg' via het platform Zorgtafel Flevoland, en;
  • De 'Human Capital Agenda Zorg en Welzijn' via inzet van Flever als werkgeversorganisatie en de Sectortafel zorg en welzijn (in samenwerking met economie, programma 3), en daarnaast;
  • Subsidiëring diverse pilots, ondersteuning (burger)initiatieven, facilitering van verschillende projecten in opstartfase, bijv. door procesbegeleiding en onderzoek en monitoring.

Als provincie hebben we met het programma 'Krachtige Samenleving' (KS) een positie opgebouwd waarin we samen met onze partners een bijdrage leveren aan verschillende maatschappelijke vraagstukken die in coronatijd alleen maar urgenter zijn geworden. Voor 2023 ligt dan ook de nadruk op het vasthouden van de juiste koers en inzetten op versnelling of verbreding. Samenwerking en afstemming met de partners is en blijft de sleutel tot succes hierin. Flever (voormalig CMO) vervult daarbij een centrale rol, als uitvoeringsorganisatie en strategische partner van het programma 'Krachtige Samenleving'.
Vanuit de gecreëerde positie zijn we steeds vaker in staat om vanuit 'Krachtige Samenleving' een bijdrage te leveren aan andere provinciale thema’s en trajecten. Niet alleen als het gaat om economie/human capital, maar bijvoorbeeld ook aan de woonagenda en de opgave 100.000 woningen ambitie op het thema wonen, welzijn en zorg. Gezien de vergrijzing van de bevolking, maar ook door de druk op het huidige zorgstelsel in Nederland liggen hier grote vraagstukken. Inhoud en koers van 'Krachtige Samenleving' na 2023 is mede afhankelijk van de herziening van de Omgevingsvisie en het nieuwe Coalitieakkoord 2023 – 2026.

Sport
We zien de maatschappelijke waarde van sport in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. Via Sportservice Flevoland geven we uitvoering aan het Flevolandse sportbeleid, gericht op talentontwikkeling, sportevenementen en aangepast sporten. Ook creëren we mogelijkheden voor actieve buitensportbeoefening. Zo stimuleren we een sportieve, gezonde leefstijl. Het Nationaal Preventieakkoord en het Nationaal Sportakkoord bieden mogelijkheden voor een coördinerende rol van de provincie.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Flevoland heeft een gezonde en welvarende samenleving waar het goed wonen, werken en recreëren is. Een gezonde(re) leefstijl en de juiste zorg op de juiste plek zijn belangrijke uitgangspunten bij concrete vormgeving. De versterkte Flevolandse identiteit en publiekstrekkers trekken meer bezoekers naar provincie Flevoland.

Effect van ons beleid

De kwaliteiten van landschap en erfgoed zijn benut en behouden voor een inspirerende, gezonde leefomgeving die inwoners, ondernemers en gebiedspartners verbindt. De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid en hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers. We hebben preventieactiviteiten van regionale partners ondersteund zodat Flevolanders gezond(er) leven, langer fit blijven en indien nodig hoogwaardige zorg ontvangen, het liefst dichtbij huis, en daarmee langer zelfredzaam zijn en economisch en sociaal beter deelnemen aan de samenleving. Bij ruimtelijke beslissingen (inrichting van woon -en leefomgeving van inwoners) zijn de thema’s 'gezondheid' en 'zorg' volwaardig meegewogen.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 11.245
Baten € -378
Saldo € 10.867
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08