Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Indicatoren

Indicator*

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer
2022

Streef-
cijfer
2023

2024
-
2026

Recreatie en Toerisme**

Visit Flevoland:

• Bereik (x 1 mln.)

154

55

155

150

n.n.b.

n.n.b.

• Mediawaarde (x € 1.000)

5.700

370

560

500.000

n.n.b.

n.n.b.

Bezoekers:
• Aantal overnachtingen (x 1 mln.)
Bron: CBS

2,25

1,76

2,19

>2,19

>2,19

>2,19

Economische impact:

• Aantal banen
Bron: LISA/ Vestigingenregister

12.490

12.180

11.450

> 11.450

> 11.450

> 11.450

Culturele kracht en identiteit

Totaal aantallen bezoekers van voorstellingen, festivals, culturele instellingen en evenementen die met provinciale middelen mogelijk gemaakt zijn (incl. Batavialand)***

261.998

53.016

76.155***

97.000

n.n.b.

n.n.b.

Bron: Provincie Flevoland

Aantallen bezoekers Batavialand

94.653

40.945

34.506

60.000

72.000

86.400 (2024)-100.000 (2026)

Sport

Realisatie grootschalige (inter)nationale sportevenementen

9

2

3

5

7

9

Realisatie en/of verlenging regionale trainingscentra

5

5

5

5

5

5

Sportdeelname: Percentage mensen met
een beperking dat minimaal 2,5 uur per week matig intensief beweegt

n.b.

n.b.

51%

n.b.

≥ 51%

≥ 51%

Bron: Provincie Flevoland/Rapportage Onbeperkt in Beweging

Krachtige Samenleving

Ervaren gezondheid (percentage volwassenen dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart)

74,3%

n.b.

78,1%

n.b.

>78,1%

>78,1%

Bron: GGD/RIVM/CBS

Spanningsindicator arbeidsmarkt Zorg & Welzijn
Bron: UWV

krap
(2,02)

krap
(1,66)

krap
(3,39)

<3,39

<3,39

<3,39

* De coronacrisis heeft een grote impact op de recreatieve en culturele sector gehad. Deze sectoren werden hard geraakt door de crisis, en hebben te maken gehad met gedwongen sluiting, afgelasting van evenementen en vraaguitval. Realisatiecijfers over 2020 en 2021 vallen daarom vaak lager uit dan in pré-corona jaren.
** Doordat kennisinstituut NBTC NIPO Research is gestopt worden het ContinuVakantieOnderzoek en het ContinuVrijeTijdsOnderzoek niet meer uitgevoerd. Hierdoor is het niet langer mogelijk om de indicatoren 'omvang bestedingen' en 'aantal vrijetijdsactiviteiten', afkomstig uit deze onderzoeken, te handhaven in de P&C-stukken. Momenteel wordt interprovinciaal en landelijk (Landelijke Data Alliantie toerisme) gewerkt aan alternatieven. Zodra deze beschikbaar komen zullen deze in de begroting worden opgenomen.
*** De bezoekersaantallen 2021 zijn gebaseerd op de subsidieverantwoordingen die binnen zijn per begin juli 2022. Het betreft het aantal fysieke bezoekers en bezoekers van aangepaste producties in verband met corona. Nog niet alle cijfers zijn binnen, een aantal projecten is afgelast en een aantal komt door verschoven prestaties later met de verantwoording. Meer informatie over de waarde van het culturele aanbod en de culturele infrastructuur is te vinden in de periodieke cultuurmonitor Flevoland.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer 2022

Streef-
cijfer 2023

2024
-
2026

Restauratie-volume

Rijksmonumenten (exclusief functie woonhuis) staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’

1. Percentage

9,1 %

6,8 %

6,8 %

6,8 %

6,8 %

6,8 %

2. Kubieke meters

1.675

1.271

1.271

1.271

1.271

1.271

Bron: Monumentenwacht

Toelichting: In 2021 waren er totaal 44 rijksmonumenten zonder woonfunctie in Flevoland, daarvan vallen er 3 in de categorie ‘matig’ of ‘slecht’ voor wat betreft de staat van onderhoud van het casco.

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08