Hoofdlijnen

Financiën

II. Financiën

De Programmabegroting 2023 is gebaseerd op het huidige financiële kader, bestaande uit de voorstellen vanuit de, in juni 2022 door Provinciale Staten, vastgestelde Perspectiefnota 2023-2026 en al door PS (of in mandaat) tot en met 1 juli 2022 vastgestelde begrotingswijzigingen. Vervolgens zijn de autonome ontwikkelingen, zoals effecten van de meicirculaire Provinciefonds en het voertuigenoverzicht MRB van 1 juli 2022 en enkele onontkoombare nieuwe ontwikkelingen in deze begroting verwerkt. Structurele mutaties vanuit het Coalitieakkoord 2019-2023 zijn verwerkt voor zover deze voldoende concreet zijn.

Naast deze effecten zijn bij het nader uitwerken van de Programmabegroting 2023 overige voor- en nadelige effecten ontstaan en is een nadere invulling gegeven aan een enkele motie en een p.m.-post uit de perspectiefnota. Deze effecten zijn, conform de bestendige gedragslijn, eveneens verrekend met de stelpost 'Nieuw Beleid'. De resterende vrije ruimte bedraagt € nihil in 2023.

Saldo lasten en baten per programma

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

11.334

11.360

12.150

9.905

9.606

9.619

2 Landbouw, visserij en natuur

17.793

24.143

26.237

16.121

17.989

12.310

3 Economie

7.925

13.740

11.529

8.922

4.303

4.318

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

10.363

11.971

10.867

10.116

9.331

9.331

5 Energie, duurzaamheid en milieu

8.490

9.780

10.212

7.696

7.654

7.654

6 Mobiliteit

49.885

60.361

63.981

63.356

64.565

64.401

7 Vernieuwend bestuur

-123.319

-129.247

-126.910

-115.755

-115.639

-114.940

Saldo (- = voordelig saldo)

-17.529

2.108

8.066

362

-2.191

-7.306

Stortingen in reserves

46.883

48.917

32.107

20.537

19.379

19.110

Onttrekkingen aan reserves

-45.664

-51.024

-40.173

-20.899

-17.188

-11.804

Saldo reservemutaties

1.219

-2.108

-8.066

-362

2.191

7.306

Geraamd resultaat (- = overschot)

-16.310

0

0

0

0

0

x € 1.000

Onderstaand is het saldo van de stelpost 'Nieuw Beleid' weergegeven, inclusief de binnen deze stelpost nog aanwezige oormerken. Voor een detailoverzicht van de stelpost 'Nieuw Beleid' wordt verwezen naar tabel 1.11a (onderdeel 'IV Financiële begroting').

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Eindsaldo stelpost 'Nieuw Beleid' in begroting 2023

A

5.744

20.176

16.295

10.361

Bestaande oormerken, waarvan:

A. Oormerken Coalitieakkoord 2019-2023

 0

1.038

1.038

1.775

B. Oormerken n.a.v. Najaarsnota 2020

5.694

18.936

15.116

8.226

C. Overig

50

202

142

360

Totaal nog geoormerkt

B

5.744

20.176

16.295

10.361

Vrije ruimte stelpost 'Nieuw Beleid' in begroting 2023

A -/- B

0

0

0

0

x € 1.000

*De positieve begrotingssaldi over de jaren 2023 tot en met 2026 zijn, in lijn met voorgaand jaar, toegevoegd aan het oormerk ‘Nieuwe bestuursperiode’ binnen de stelpost ‘Nieuw beleid’.

In onderdeel 'IV Financiële begroting' is een toelichting op de mutaties in de stelpost 'Nieuw Beleid' opgenomen als ook een uiteenzetting van de financiële positie. Daarnaast is een toelichting gegeven op het verloop en de vrije ruimte van de 'Brede Bestemmingsreserve'.

III. Weerstandsvermogen

De paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel is in de Programmabegroting 2023 afgenomen ten opzichte van de Jaarstukken 2021 (van € 9,9 mln. tot € 8,8 mln.). De weerstandscapaciteit is juist toegenomen (van € 15,3 mln. tot € 17,6 mln.). Per saldo neemt de weerstandsratio toe van 1,5 tot 2,0. Deze bevindt zich daarmee binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de 'Nota Risico- en Weerstandsvermogen 2021'.

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08