Paragrafen

Bedrijfsvoering

5.1 Algemeen

Om de provinciale taken te kunnen uitvoeren is een goed functionerende organisatie een vereiste. De organisatie moet niet alleen in staat zijn om de beoogde doelen te realiseren. Zij moet dat ook efficiënt doen; geen groter beslag op de beschikbare middelen leggen dan strikt noodzakelijk is. Het is aan directie en management om voortdurend de kwaliteit en efficiëntie van de organisatie te optimaliseren, te monitoren en te borgen. Dat is zeker geen eenmalige exercitie. Nieuwe ontwikkelingen, opgaven, wettelijke verplichtingen en andere manieren van werken en digitalisering van het werk zorgen voortdurend voor aanpassingen in de volle breedte van de organisatie.

Daarnaast hebben we te maken met veranderingen in de wereld om ons heen en in de positie van de overheid in relatie tot onze omgeving. Om relevant te blijven in die veranderende omgeving, moet de organisatie daarmee in nauw contact staan, leren van nieuwe kennis en ervaringen en zich voortdurend aanpassen. Daarom is het noodzakelijk om voortdurend te investeren in de ondersteunende en faciliterende processen van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn het plaats- en tijdbewust werken, datasturing, samenwerking in netwerkverbanden. Naast de inhoudelijke aanpassingen zien we dat terug in de IT-infrastructuur, in de manier waarop we onze huisvesting gebruiken en in de modernisering van de arbeidsverhoudingen en het werkgeverschap.

Opgavegericht werken
In toenemende mate wordt onderkend dat de oplossing voor heel veel grote (inter)nationale vraagstukken in de regio moet worden gezocht. Dat zien we terug in de nieuwe aanpak van ruimtelijke ordening, maar ook in de klimaat- en energiemaatregelen en de aanpak van het landelijk gebied. In die zin zien we naast de thematische samenhang, ook een samenhang tussen de verschillende schaalniveaus; internationaal, landelijk, regionaal, lokaal. Dat vraagt een heel gerichte samenwerking tussen de verschillende overheden via regionaal maatwerk, aangepast aan de aard van de opgave. Om opgavegericht te kunnen werken is een goede samenwerking tussen de verschillende beleidsvelden binnen de organisatie nodig. Maar ook samenwerking met andere overheden en externe stakeholders. Om dit mogelijk te maken is een gericht traject van doorontwikkeling van de organisatie gestart. In dit traject wordt aandacht besteed aan onder meer de sturende rol van de directie, een andere invulling van de managementrol en aan ambtelijk vakmanschap. Het is een meerjarig traject dat uiteindelijk het strategisch vermogen moet versterken, de professionaliteit verder moet verhogen en de kwetsbaarheid op sleutelfuncties verminderen.

Verbouwing provinciehuis
In het kader van bestuurlijke vernieuwing, een transparantere overheid en de aangenomen moties 8 en 10 bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022-2025 stellen PS een investeringskrediet van € 3 mln. ten behoeve van het 'Huis van de democratie' beschikbaar in de Programmabegroting 2023. De portefeuillehouders 'Facilitaire Zaken' en 'Duurzaamheid / Bestuurlijke vernieuwing' dienen gezamenlijk dit verzoek in. Het doet recht aan de aangenomen moties, alsmede de wens om het provinciehuis klaar te stomen voor de komende jaren. Het proces om te komen tot een gedragen besluit over de nieuwe situatie komt voort uit gesprekken met enerzijds GS en anderzijds de Statengriffie/PS.

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08