Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1 Algemeen

De provincie heeft ambities geformuleerd en wil haar doelstellingen realiseren. In een aantal gevallen zijn er risico’s en onzekerheden, die ervoor kunnen zorgen dat die doelen niet, niet geheel, of alleen tegen hogere kosten kunnen worden gerealiseerd. Deze risico’s zijn opgenomen in deze Programmabegroting 2023. In deze paragraaf wordt beschreven in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële effecten van de risico’s, die de provincie loopt op te kunnen vangen. Risico’s waarvoor voorzieningen zijn getroffen of waarmee al rekening is gehouden binnen specifieke reserves of stelposten, worden in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten.

Tevens worden risico's, zijnde een voortvloeisel van grote (nu nog onbekende) calamiteiten (zogenaamde Black Swans), niet in het risicoprofiel opgenomen. Een Black Swan is een het risico dat voortkomt uit een buitengewone en niet-verwachte situatie.  

De paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' wordt tweemaal per jaar (voor de begroting en de jaarstukken) geactualiseerd.

Korte samenvatting
Het actief toepassen van risicomanagement draagt bij aan het lerend vermogen (risico’s worden sneller
geïdentificeerd en beter ingeschat) en maakt ook dat er meer aandacht wordt besteed aan het beheersbaar
maken en houden van risico’s. Deze ontwikkelingen kunnen zowel een opwaarts als een neerwaarts effect
hebben op de hoogte van het risicoprofiel. Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de hoogte van de financiële risico's, zoals deze zijn weergegeven in het
risicoprofiel. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de
provincie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Deze paragraaf betreft een actualisatie van de versie, die was opgenomen in de Jaarrekening 2021. Vergeleken met de Jaarrekening 2021 is het risicoprofiel afgenomen van ca. € 9,9 mln. tot ca. € 8,8 mln. De weerstandscapaciteit is juist toegenomen van ca. € 15,3 mln. tot ca. € 17,6 mln. Per saldo neemt de weerstandsratio toe (van 1,5 naar 2,0) en blijft binnen de door PS vastgestelde bandbreedte van 1,1 tot 2,0 (bron: 'Nota Risico en Weerstandsvermogen 2021'). Op basis van de oorspronkelijke risico-inschatting en de begrote omvang van de weerstandscapaciteit (waaronder de ‘Algemene reserve’) bedroeg de weerstandsratio 2,3. Volgens de ‘Nota Risico en Weerstandsvermogen 2021’ is de maximale ratio 2,0. Hierdoor is het saldo van de ‘Algemene reserve’ afgeroomd ten gunste van het ongeoormerkte deel van de ‘Brede Bestemmingsreserve’.

PS hebben in februari 2022 de 'Nota Risico en Weerstandsvermogen 2021' vastgesteld, waarin de
uitgangspunten voor het risicomanagement voor komende 4 jaar opnieuw zijn vastgelegd. Deze nota vervangt de nota 'Risicomanagementbeleid 2017'. De geactualiseerde nota vormt het vertrekpunt voor de verdere uitwerking in deze paragraaf.

Ontwikkelingen die (onder meer) van invloed zijn op de risico's in het risicoprofiel zijn prijsstijgingen, een schaarste aan grondstoffen, etc. De loon- en prijsstijgingen worden gemonitord conform de afspraken zoals verwoord in de zomer-/perspectiefnota.  

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08