Programmaplan

Energie, duurzaamheid en milieu

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de stappen naar duurzame energie en het behouden van de goede uitgangspositie op gebied van bodem- en luchtkwaliteit, veiligheid en geluid.

Regionale Energie Strategie
Als koploper in productie hernieuwbare energie draagt Flevoland bij aan het behalen van de nationale doelstellingen van het Klimaatakkoord. Het uitgangspunt daarbij is dat de aanpak van de klimaatopgaven haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn. In de vastgestelde (2021) RES 1.0 Flevoland is aangegeven dat wij 5,81 TWh van de landelijke doelstelling voor hernieuwbare elektriciteit (35 TWh) in 2030 gaan produceren. Dit is het zogenaamde ‘bod’, de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit dat de regio produceert na realisatie van het bestaande beleid. De RES wordt elke 2 jaar gemonitord en kan indien nodig herijkt worden. Het bod zal daarmee ook worden geactualiseerd. De RES 2.0 wordt opgesteld in 2023. Naast de afspraken over het opwekken van hernieuwbare elektriciteit bevat de RES ook regionale afspraken over de productie van hernieuwbare warmte, energiebesparing en randvoorwaarden voor de energietransitie. Voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden van hernieuwbare energie c.q. energiebronnen zal een proces van burgerbetrokkenheid opgestart zijn.

Energie in Balans
In de provincie Flevoland wordt veel duurzame energie opgewekt. Voor de energietransitie is een van de grootste uitdagingen om vraag en aanbod flexibel op elkaar af te kunnen stemmen. Daarom zet de provincie in om energieopslagprojecten te stimuleren en te ondersteunen. Een logische stap gezien de netcongestie, de fluctuerende energieproductie uit duurzame bronnen en de behoefte aan flexibiliteit. Binnen Flevoland zijn inmiddels meerdere grote en kleinere initiatieven op het gebied van opslag in batterijen, warmte, waterstof en hybride systemen.

De provincie gaat onder de noemer van het programma ‘Energie in Balans’ samenwerking en kennisdeling met de vele partners faciliteren en organiseren.

DE-on/ EEF
Stichting DE-on is opgericht om de energietransitie te versnellen door financiering van projecten voor energiebesparing en opwek van duurzame energie en draagt daardoor bij aan energieneutraliteit in 2030 en het duurzaam benutten van de ondergrond. Vanaf 2019 is hieraan het leveren van ontwikkelcapaciteit en expertise toegevoegd. Vanaf najaar 2020 treedt DE-on naar buiten als het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF). Er wordt effectief samengewerkt tussen EEF en Horizon ten behoeve van de energietransitie. Het DE-on fonds is geheel belegd en de middelen komen vanwege het revolverende karakter later vrij. Er is nieuw investeringskapitaal aangevraagd.

Duurzaamheid en circulaire economie
Het is onze ambitie om in 2030 grondstoffenleverancier te zijn voor de circulaire economie, met als actielijnen groene grondstoffen, gebruikte materialen en het geven van het goede voorbeeld door de provinciale organisatie. We faciliteren onder meer het 'Platform Circulair Flevoland', verschillende keteninitiatieven en verkenningen. Hierin brengen we partijen bij elkaar, denken we -in nauwe samenwerking met Horizon Flevoland- mee over businesscases en identificeren we belemmeringen (en waar mogelijk lossen we deze op). Zo stimuleren we zowel productie, verwerking en het gebruik van circulaire materialen en producten. We zien het als de belangrijkste taak in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie om andere partijen in staat te stellen de kansen te pakken, die de circulaire economie biedt.

In 2023 bouwen we verder op de initiatieven die we in eerdere jaren zelf zijn gestart en waar we ons bij hebben aangesloten. Voorbeelden hiervan zijn deelname aan 'PRICE', 'Praktoraat CRE', 'CityDeal Conceptueel & circulair bouwen', 'Regionaal programma Cirkelstad', 'Amsterdam Smart City', 'Stichting Samen tegen Voedselverspilling', 'verkenning naar houtbouw', 'circulair terreinbeheer', 'innovatieve waterzuivering' en 'WUR- Harvesting Human Waste'. We gaan door met het organiseren van bijeenkomsten vanuit het Platform Circulair Flevoland en verkennen daarin ook kansen voor het faciliteren van nieuwe keteninitiatieven. We doen actief mee in IPO - en MRA-netwerken rondom circulaire economie. Zo werken we in 2023 in IPO verband verder aan een meer uniforme methodiek voor monitoring , een circulaire fotovoltaïsche industrie (zonnepanelen) en inzet van het VTH instrumentarium (uitvoering door Omgevingsdienst). In MRA verband werken we aan biogrondstoffen (maaisel, gft en later ook afvalwater), houtbouw, toekomstbestendig (waaronder circulair) bouwen en circulair inkopen.

Milieu: lucht, bodem en geluid
In provincie Flevoland is het een groot goed dat schone lucht vanzelfsprekend is. Tegelijkertijd zien we wel verarming van de bodem en afname van de biodiversiteit. Het is de ambitie dat provincie Flevoland de huidige kwaliteit op het gebied van milieu en gezondheid behoudt. De wettelijke kaders opgelegd door Rijksoverheid zijn voor ons leidend. Dat betekent dat we nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig willen inpassen, zodat zij zo min mogelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving.

Stikstof
Stikstof is in ons beleid een belangrijk overkoepelend thema. Het thema 'Stikstof' is verder uitgewerkt in programma 2 'Landbouw, Visserij en Natuur'.

Omgevingsdiensten
In 2019 hebben provincie en OFGV een start gemaakt met een heldere koppeling tussen het strategische/operationele beleid van de provincie en de uitvoering van taken door de OFGV. Deze koppeling komt voort uit de wens om inzichtelijk te krijgen hoe de uitgevoerde taken door de OFGV zich verhouden tot het beleid van de provincie. Door vooraf in het uitvoeringsprogramma een koppeling te maken met het provinciaal beleid kan bij de tussentijdse verantwoording van de door de OFGV uitgevoerde taken worden aangegeven hoe dit zich verhoudt tot de gestelde doelen en kunnen ook de juiste prioriteiten en doelen worden gesteld. Deze werkwijze wordt ook bij de opdrachtverlening voor 2023 voortgezet waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor onder meer de Flevolandse Aanpak Stikstof, Circulaire Economie en Energiebesparing.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Het terugdringen van CO2-uitstoot door onder andere energiebesparing, opwekking duurzame energie, circulariteit, en de warmtetransitie. Flevoland is zo goed mogelijk voorbereid op klimaatveranderingen en de economische kansen daarvan worden benut. De Flevolandse leefomgevingskwaliteit blijft behouden.

Effect van ons beleid

Ons doel voor 2023 is een energieneutraal Flevoland exclusief mobiliteit. Om dit doel te halen zetten we vol in op uitvoering van het huidige beleid, waarmee we onze koploperspositie op het gebied van hernieuwbare elektriciteitsproductie verder uitbouwen. Het opwekken van energie wordt ruimtelijk goed ingepast, de markt wordt gestimuleerd om CO2-neutraal te produceren, we maken de energie -en grondstoffentransitie mogelijk en participatie bij energieopwekprojecten wordt gestimuleerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat het doel voor 2030 (energieneutraal inclusief mobiliteit) extra beleidsinspanningen vraagt*. Het college werkt deze uit langs de volle breedte van het Klimaatakkoord en legt PS hiertoe voor de verkiezingen een Provinciaal Klimaatplan voor.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 12.894
Baten € -2.682
Saldo € 10.212
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08