Energie, duurzaamheid en milieu

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer
2022

Streef-
cijfer
2023

2024
-
2026

  Energie*

Percentage hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik door bewoners, bedrijven en instellingen, exclusief transport
Bron: Klimaatmonitor

55,1%

61,2%

n.n.b.

n.b.

100%*

n.b.

Verbruikte energie totaal in terra wattuur (voertuigbrandstoffen, elektriciteit, warmte)
Bron: Klimaatmonitor

10,60

10,05

n.n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Verbruik warmte en elektriciteit in terra wattuur
Bron: Klimaatmonitor

6,23

6,33

n.n.b

n.b.

n.b.

n.b.

Totale productie hernieuwbare energie in terra wattuur (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)
Bron: Klimaatmonitor

3,44

3,87

n.n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Afspraak met het Rijk over productief vermogen windenergie in megawatt (MW op 31/12)
Bron: RVO/Klimaatmonitor/provincie Flevoland

1.147

1.133,7

1.346,5

n.b.

1.390,5

n.b.

Bewoners en ondernemers in Flevoland krijgen gelegenheid financieel te participeren bij nieuwe windmolens
Bron: provincie Flevoland

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Milieu

Luchtkwaliteit: aantal inwoners dat is blootgesteld aan hogere waarden fijnstof of stikstofdioxide dan toegestaan
Bron: RIVM/NSL

0

0

0

0

0

0

Aantal woningen met hoge geluidbelasting langs provinciale wegen zonder maatregelen
Toelichting: Indicator komt voort uit het Actieplan Geluid
Bron: provincie Flevoland

1.072

n.b.

1.162***

≈1.162

≈1.162

≈1.162

* Uit onderzoek blijkt dat 100% energieneutraliteit in 2030 met de huidige beleidsinspanningen niet haalbaar is. GS hebben hierbij aangegeven bij eventuele vervolgstappen de brede reductie van broeikasgassen als kapstok te zien en niet alleen het aandeel hernieuwbare energie. Hierover bent u afgelopen april geïnformeerd via de mededeling 'Energieneutraliteit in Flevoland'.
** Voor getallen bij de indicatoren met betrekking tot energie maakt de provincie veelal gebruik van de Klimaatmonitor, een landelijke monitor opgezet door Rijkswaterstaat. De Klimaatmonitor is de landelijke standaard voor energiemonitoring en zorgt voor continuïteit in de datastroom. Het verzamelen en bewerken van data neemt tijd in beslag waardoor de getallen in de monitor enige tijd achterlopen. De meeste cijfers voor 2021 zijn daarom nog niet bekend (n.n.b.). Streefcijfers voor de periodes 2022, 2023 en 2024-2026 zijn in de meeste gevallen niet bepaald (n.b.). We werken aan het verbeteren van de actualiteit van deze indicatoren, zowel in IPO-verband als via het landelijke project 'Verbetering Informatievoorziening Energietransitie (VIVET)'.
*** In 2022 zijn nieuwe geluidbelastingskaarten gemaakt, waarin het aantal geluidbelaste woningen aanbod komt op basis van de genomen maatregelen tot en met 2022. Dit wordt om de 5 jaar gemonitord conform de wettelijke verplichting om iedere 5 jaar geluidkaarten te maken. Deels door de autonome groei van het wegverkeer is het aantal geluidbelaste woningen gestegen ten opzichte van de vorige opgave (2017). Ook de uitbreiding van het netwerk van verkeerstelpunten geeft een beter inzicht in het gebruik van wegen. Voor de afgelopen twee jaar heeft de coronasituatie tot een ander gebruik van wegen geleid. De opgave van de geluidbelasting 2021 is gebaseerd op het representatieve gebruik van de wegen in 2019. Hierbij is wel de realisatie van een geluidsscherm langs de Buitenring in Almere betrokken waardoor het aantal woningen met een geluidbelasting van 55 dB Lden en meer in Almere is afgenomen. Dit geluidscherm is in mei 2022 opgeleverd als geluidmaatregel uit het Actieplan Geluid 2018-2023. Daarnaast is tot juli 2022 aan 13 woningen subsidie verstrekt voor het verbeteren van de geluidwering. Het streven is om het aantal geluidbelaste woningen niet te laten toenemen. Tot de invoering van de Omgevingswet is dit wel een uitdaging omdat wij geen grip hebben op de autonome groei van het wegverkeer. Met de Omgevingswet gaat dit veranderen, omdat wij dan verplicht worden de geluidbelasting langs de provinciale wegen te beheren. Bij de implementatie van de Omgevingswet wordt wel integraal een toename van de geluidproductie (van 1,5 dB) toegestaan. Het aantal geluidbelaste woningen als norm zal hierdoor wel enigszins wijzigen. In 2024 staat hierover de besluitvorming gepland.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-cijfer 2022

Streef-cijfer 2023

2024
 -
2026

Emissie broeikas-
gassen

Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) per provincie in absolute aantallen (in tonnen)
Bron: Klimaatmonitor

2.513.300

2.232.200

n.n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Energie-neutraliteit

Totale productie van hernieuwbare energie in Petajoule (PJ) (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)
Bron: Klimaatmonitor

12,37

13,95

n.n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08