Bijlagen

D. Specificatie van incidentele baten en lasten

D. Specificatie van incidentele baten en lasten

D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten

 

incidenteel

structureel

Totaal 2023

incidenteel

structureel

Totaal 2024

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

100

12.626

12.726

100

10.297

10.397

2 Landbouw, visserij en natuur

11.868

21.132

33.000

3.472

14.896

18.368

3 Economie

8.274

4.962

13.236

6.392

3.751

10.143

4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl.

1.867

9.378

11.245

1.118

9.369

10.488

5 Energie, duurzaamheid en milieu

4.701

8.193

12.894

2.417

7.499

9.916

6 Mobiliteit

2.216

70.612

72.828

508

71.695

72.203

7 Vernieuwend bestuur

1.451

74.840

76.291

1.499

93.149

94.649

Totaal lasten

30.476

201.744

232.220

15.507

210.656

226.163

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

0

-576

-576

0

-492

-492

2 Landbouw, visserij en natuur

-5.238

-1.525

-6.763

-1.209

-1.038

-2.247

3 Economie

-732

-975

-1.707

-863

-357

-1.220

4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl.

-340

-38

-378

-333

-38

-372

5 Energie, duurzaamheid en milieu

-2.081

-601

-2.682

-1.706

-514

-2.220

6 Mobiliteit

0

-8.847

-8.847

0

-8.847

-8.847

7 Vernieuwend bestuur

0

-203.201

-203.201

0

-210.404

-210.404

Totaal baten

-8.391

-215.764

-224.154

-4.111

-221.690

-225.801

Totaal saldo van lasten en baten

22.085

-14.019

8.065

11.396

-11.034

362

Stortingen in reserves

24.421

7.687

32.107

11.996

8.541

20.537

Onttrekkingen uit reserves

-34.643

-5.530

-40.173

-18.583

-2.316

-20.899

Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves

-10.222

2.156

-8.065

-6.587

6.225

-362

Geraamd resultaat

11.863

-11.863

0

4.809

-4.809

0

x € 1.000

incidenteel

structureel

Totaal 2025

incidenteel

structureel

Totaal 2026

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

100

9.998

10.098

100

10.011

10.111

2 Landbouw, visserij en natuur

5.289

13.564

18.853

325

11.985

12.310

3 Economie

1.065

3.595

4.660

1.065

3.610

4.675

4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl.

0

9.369

9.369

0

9.369

9.369

5 Energie, duurzaamheid en milieu

2.742

7.469

10.211

3.078

7.468

10.547

6 Mobiliteit

1.289

72.123

73.412

0

73.248

73.248

7 Vernieuwend bestuur

1.532

94.811

96.343

1.552

93.169

94.721

Totaal lasten

12.018

210.930

222.947

6.120

208.861

214.982

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

0

-492

-492

0

-492

-492

2 Landbouw, visserij en natuur

-864

0

-864

0

0

0

3 Economie

0

-357

-357

0

-357

-357

4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl.

0

-38

-38

0

-38

-38

5 Energie, duurzaamheid en milieu

-2.042

-514

-2.556

-2.378

-514

-2.893

6 Mobiliteit

0

-8.847

-8.847

0

-8.847

-8.847

7 Vernieuwend bestuur

0

-211.983

-211.983

0

-209.661

-209.661

Totaal baten

-2.906

-222.232

-225.138

-2.378

-219.910

-222.288

Totaal saldo van lasten en baten

9.111

-11.302

-2.191

3.742

-11.048

-7.306

Stortingen in reserves

11.496

7.882

19.379

11.496

7.614

19.110

Onttrekkingen uit reserves

-15.125

-2.063

-17.188

-9.363

-2.441

-11.804

Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves

-3.629

5.820

2.191

2.133

5.174

7.306

Geraamd resultaat

5.483

-5.483

0

5.875

-5.875

0

x € 1.000

D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de productenraming.

Programma onderdeel

Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

2.2 Natuur en landelijk gebied

24 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur

-2.800

0

0

0

21 Flevoland Natuurinclusief

-2.438

-1.209

-864

0

Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied

-5.238

-1.209

-864

0

3.1 Economisch programma 

12 OP West 2014-2020

-12

0

0

0

Totaal 3.1 Economisch programma

-12

0

0

0

3.2 Gebiedsopgaven

23 Noordelijk Flevoland

-720

-863

0

0

Totaal 3.2 Gebiedsopgaven

-720

-863

0

0

4.2 Cultuur en erfgoed

21 Regionale Culturele Infrastructuur

-340

-333

 0

 0

Totaal 4.2 Cultureel en erfgoed

-340

-333

0

0

5.1 Regionale
energiestrategie

11 Duurzaamheid en energie

-1.369

-1.706

-2.042

-2.378

11 Verduurzamen maatschap. Vastgoed

-627

 0

 0

11 Regionale Energie Strategieën

-85

 0

 0

 0

Totaal 5.1 Regionale energiestrategie

-2.081

-1.706

-2.042

-2.378

7.5 Reserves*

51 Algemene reserve

-2.300

0

0

0

51 Almere 2.0

-6.750

-6.700

-6.700

-6.700

51 Bodem

-450

-465

0

0

51 Brede Bestemmingsreserve

-7.366

-489

-4.116

-33

51 Cofinanciering EU-projecten 14-20

-900

-900

-900

-900

51 Doorgeschoven activiteiten

-750

0

0

0

51 Kunst

-665

-665

0

0

51 Milieu, duurzaamheid en energie

-279

0

0

0

51 Nieuwe Natuur

-1.250

-1.350

-250

-250

51 Procesgelden gebiedsontwikkeling

-1.050

-1.050

-1.050

-1.050

51 Regiodeal Noordelijk Flevoland

-1.318

-79

51 Zuiderzeelijngelden

-4.100

-4.385

0

0

51 Flevoland Natuurinclusief

-2.325

-100

-100

51 POP

-3.850

-2.280

-2.008

-430

51 Krachtige samenleving

-875

-120

0

0

51 Fonds vitaal platteland

-415

0

0

0

Totaal 7.5 Reserves

-34.643

-18.583

-15.125

-9.363

Totale baten

-43.034

-22.694

-18.031

-11.742

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

14 Flevoland bouwt aan Nederland

100

100

100

100

Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

100

100

100

100

2.1 Landbouw en visserij

12 Bodem

478

465

0

0

11 Landbouw Meerdere Smaken

1.348

0

0

0

Totaal 2.1 Landbouw en visserij

1.826

465

0

0

2.2 Natuur en landelijk gebied

21 Gebiedsgerichte aanpak stikstof

466

0

0

0

22 Oostvaardersoevers

75

75

4.075

75

24 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur

3.800

1.100

0

0

24 Procesgelden Nieuwe Natuur

250

250

250

250

25 Top-up Waterprogramma

274

273

0

0

26 Leefbaar Platteland

415

0

0

0

21 Flevoland Natuurinclusief

4.763

1.309

964

0

Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied

10.042

3.007

5.289

325

3.1 Economisch programma

11 Financiering & support

209

0

0

0

12 Interreg V

140

140

140

140

12 OP West 2014-2020

323

0

0

0

11 Monitoring en onderzoek

312

0

0

0

11 Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt

101

0

0

0

Totaal 3.1 Economisch programma

1.086

140

140

140

3.2 Gebiedsopgaven

21 Luchthaven Lelystad

150

150

150

150

23 Noordelijk Flevoland

4.820

5.248

0

0

23 Procesgeld MITC

125

125

125

125

23 Procesgeld Regiodeal NF

125

125

125

125

23 Programma Regio Deal NF

1.318

79

0

0

23 Servicehaven Noordelijk Flevoland

100

0

0

0

22 Procesgeld Flevokust Haven

50

50

50

50

21 Luchthavenfonds

125

0

0

0

24 Procesgeld overige gebiedsprogramma's

375

475

475

475

Totaal 3.2 Gebiedsopgaven

7.188

6.252

925

925

4.2 Cultuur en
erfgoed

21 Fonds Culturele Ontwikkeling

665

665

0

0

21 Regionale Culturele Infrastructuur

340

333

0

0

Totaal 4.2 Cultureel en erfgoed

1.005

998

0

0

4.3 Krachtige samenleving

31 Programma Krachtige samenleving

862

120

0

0

Totaal 4.3 Krachtige samenleving

862

120

0

0

5.1 Regionale energiestrategie

11 Duurzaamheid en energie

1.369

1.706

2.042

2.378

11 Opgave duurzame energie

1.133

700

700

700

11 Verduurzamen maatschap. Vastgoed

666

0

0

0

11 Regionale Energie Strategieën

386

0

0

0

Totaal 5.1 Regionale energiestrategie

3.554

2.406

2.742

3.078

5.2 Duurzaamheid & circulaire economie

21 Circulaire economie - beleid

763

0

0

0

Totaal 5.2 Duurzaamheid & circulaire economie

763

0

0

0

5.3 Milieu: lucht, bodem, geluid

31 Bodem

372

0

0

0

31 Klassieke milieutaken

12

12

Totaal 5.3 Milieu, lucht, bodem, geluid

383

12

0

0

6.1 Openbaar vervoer

11 Openbaar streekvervoer

699

0

0

0

Totaal 6.1 Openbaar vervoer

699

0

0

0

6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit 

21 Smart Mobility

1.517

508

1.289

0

Totaal 6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit

1.517

508

1.289

0

7.4 Bedrijfsvoering 

41 Stelposten

1.340

1.340

1.340

1.340

41 Doorbelaste personeelskosten

-76

-32

 0

 0

44 IPO IV

187

191

192

212

Totaal 7.4 Bedrijfsvoering

1.451

1.499

1.532

1.552

7.5 Reserves*

51 Algemene reserve

356

356

356

356

51 Almere 2.0

6.700

6.700

6.700

6.700

51 Brede Bestemmingsreserve

4.053

1.753

1.753

1.753

51 Cofinanciering EU-projecten 14-20

900

900

900

900

51 Kunst

33

33

33

33

51 Monumentenzorg

324

324

324

324

51 Procesgelden gebiedsontwikkeling

900

1.000

1.000

1.000

51 Flevoland Natuurinclusief

2.100

0

0

0

51 POP

500

500

0

0

51 Krachtige samenleving

375

0

0

0

51 GLB

8.180

430

430

430

Totaal 7.5 Reserves

24.421

11.996

11.496

11.496

Totale lasten

Totale lasten

54.897

27.503

23.514

17.616

Totaal

11.863

4.809

5.483

5.875

 

x € 1.000

* Mutaties in de reserve zijn over het algemeen als incidenteel te bestempelen, tenzij het een egalisatiereserve betreft.

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08