Landbouw, visserij en natuur

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer
2022

Streef-cijfer
2023

2024
-
2026

Landbouw

Aantal banen in de (brede) Agrofoodsector

20.953

21.410

21.872

≥21.872

≥21.872

≥21.872

Bron: Vestigingenregister Provincie Flevoland

Aantal ondersteunde proeftuinen

-

7

9

10

10

-

Bron: Provincie Flevoland/Horizon

Natuur

Aantal hectaren Nationaal Natuurnetwerk

26.274

26.271

26.271,7

≈26.000

≈26.000

≈26.000

Bron: Provincie Flevoland/Voortgangsrapportage Natuur (VRN)

Floriade

Het Innovatiepaviljoen is gebouwd en in gebruik

20%

40%

40%

50%

100%

V

Nationaal Park Nieuw Land

Uitvoering geven aan de eerste bouwstenen uit de ontwikkelingsvisie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

10%

25%

80%

In samenwerking met gebiedspartners is volgens de MIRT-systematiek de voorbereiding van de realisatie van Oostvaardersoevers afgerond

n.v.t.

20%

30%

40%

60%

100%

Markermeer-IJmeer

Eerste vijf eilanden Marker Wadden zijn gerealiseerd

75%

95%

95%

99%

100%

V

Afronding Marker Wadden met E-eilanden

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

30%

60%

100%

Nieuwe Natuur

De initiatiefnemers zijn gestart met de fysieke uitvoering van de gehonoreerde projecten

18%

47%

58%

86%

90%

100%

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-cijfer 2022

Streef-cijfer 2023

2024
-
2026

Beheerde natuur

Het beheer van natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract. Toelichting: dit betreft het oppervlakte grondgebied dat in beheer is als natuurgebied. Hierbij gaat het om gesubsidieerd natuurbeheer in het kader van het 'Subsidiestelsel Natuur en Landschap'.

23.606

23.691

23.686

≈23.700

≈23.700

≈23.700

Ontwikkelde nieuwe natuur

De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Toelichting:dit betreft het oppervlakte verworven en ingerichte natuur vanuit de landelijke opgave voor realisatie van het NNN. De indicator richt zich in dit geval alleen op ingericht natuurgebied.

0

25

0

0

104,5

0

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08