Vernieuwend bestuur

Verbonden partij(en)

Aan dit programma zijn twee verbonden partijen gerelateerd. Wat betreft bestuurlijke ontwikkelingen is met name de Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) van groot belang. Het IPO is als vereniging van de twaalf provincies de belangenbehartiger van de provincies. Via het IPO dragen de provincies via het IPO-bestuur bij aan de 'verhoging van de kwaliteit van het openbaar bestuur’ Ook zijn de provincies actief richting het Rijk en andere koepelorganisaties rond de belangrijkste opgaven en zorgen daarnaast voor inbreng in wetgevingsprocessen en profilering van de provinciale belangen op regionaal en (inter)nationaal niveau. De provincies hebben recent in “Een groen herstel” een gezamenlijk aanbod gedaan aan het Rijk en een nieuwe coalitie. Bovendien is een groot aantal uitvoeringstaken voor provincies ondergebracht in BIJ12. Stikstof is daarvan een bekend en actueel voorbeeld. De komende tijd zet het IPO in op de professionalisering van de organisatie en een veilige ICT omgeving. PS worden de laatste jaren intensiever betrokken via de Algemene Vergadering bij de werkzaamheden en resultaten van het IPO.

Een tweede verbonden partij is de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De provincie Flevoland heeft een beperkt aandeel in de bank. De instelling verzorgt als systeembank voor het betalingsverkeer van de decentrale overheden en zij is verantwoordelijk voor het schatkistbankieren door gemeenten en provincies.

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08