Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer
2022

Streef-
cijfer
2023

2024
-
2026

Evenwichtige en duurzame door-ontwikkeling

Harde planvoorraad bedrijventerreinen: in 2030 < 6 jaar
Bron: IBIS. Toelichting: tijd die nodig is om harde planvoorraad uit te geven (harde voorraad /gemiddelde uitgifte per jaar)

15
jaar

14
jaar

13
jaar

12
jaar

11
jaar

10
jaar

Leegstand kantoren in provincie Flevoland (als percentage van de oppervlakte in m2

5%

6%

7%

<7%

<6%

<6%

Bron: CBS

Ontwikkeling woningvoorraad

2.988

2.432

3.341

3.500

7.000

4.500

Bron: CBS

Toelichting: het aantal dat jaarlijks aan de woningvoorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.

Percentage regionale keringen dat voldoet aan de normen

90%

90%

90%

90%

90%*

100%

Bron: provincie Flevoland

Percentage gerealiseerde Natuurvriendelijke oevers langs hoofdvaarten binnen de provincie Flevoland.

47%

47%

48%

40%**

40%

40%

Bron: provincie Flevoland

Almere 2.0

Met vastgestelde jaarprogramma's wordt invulling gegeven aan het Meerjarenprogramma 2021-2025 van Almere 2.0.

-

-

-

40%

60%

80%

* De waterkering tussen de Kadoelersluis en Blokzijl voldoet als gevolg van 'piping' niet meer aan de norm (de dijk lekt). Het is geen onveilige situatie, wel is herstel nodig en dat staat gepland voor 2025. Hierdoor is een streefcijfer van 100% tot die tijd niet realistisch.
**In het beleid van de provincie Flevoland is in 2009 voor de Europese Kaderrichtlijn Water opgenomen dat 40% van de oeverlengte langs de provinciale hoofdvaarten natuurvriendelijk wordt ingericht. Deze KRW-doelstelling is het minimum vereiste percentage met resultaatverplichting dat tussentijds niet aangepast kan worden (dit kan mogelijk na 2027). Inmiddels is de doelstelling ruimschoots behaald, maar provincie Flevoland zet blijvend in op de aanleg van natuurvriendelijke oevers bij noodzakelijke vervanging van traditionele oeverbeschoeiing.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer 2022

Streef-
cijfer 2023

2024
-
2026

Waterkwaliteit (oppervlakte-water)

Percentage van de waterlichamen met een ecologische kwaliteit*:

  • goed

0%

0%

0%

>0%

>0%

>0%

  • matig

72%

72%

95%

>95%

>95%

>95%

  • ontoereikend

28%

28%

0%

0%

0%

0%

  • slecht

0%

0%

5%

<5%

<5%

0%

Bron: Waterkwaliteitsportaal, KRW

* Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verplicht om in 2027 een goede toestand van de oppervlaktewateren te hebben bereikt. De waterkwaliteit wordt beoordeeld via het ‘one out, all out’ principe. Hierdoor voldoet momenteel 0% van de waterlichamen aan een goede kwaliteit, omdat de slechtst scorende parameter matig scoort. Vanwege de van nature aanwezige verhoogde gehaltes van een aantal stoffen in het grondwater is met de huidige systematiek een score van 'matig' de hoogst haalbare score voor oppervlaktewateren in Flevoland. Mede hierdoor is het tijdig behalen van de KRW-doelen onzeker.
Voor de KRW moeten de regionale doelen en maatregelen elke 6 jaar geactualiseerd worden. Het verschil tussen de cijfers van voor en na 2021 wordt veroorzaakt door deze geactualiseerde doelen. De 5% die het oordeel slecht heeft gekregen in 2021 wordt veroorzaakt door het Harderbroek. Natuurmonumenten heeft een grote ambitie om de natuur- en waterkwaliteit voor het Harderbroek te verbeteren. Komende jaren gaan zij daarom met verschillende maatregelen de natuur- en waterkwaliteit verbeteren en daarop zijn de doelstellingen voor waterkwaliteit bijgesteld (verhoogd).

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2022 16:28:06 met de export van 09/30/2022 15:00:08